Doslova za dveřmi je Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 25. až 27. května 2010. Odborný doprovodný program se dotkne aktuálních problémů vodního i odpadového hospodářství a pokrývá celé spektrum životního prostředí v Evropské unii. Podílejí se na něm čtyři rezorty – ministerstvo životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu
a ministerstvo pro místní rozvoj. Odborným garantem vodohospodářské části doprovodného programu je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR).

Doslova „horké informace“ přinese seminář pod názvem Nová legislativa v oboru vodního hospodářství, který se uskuteční první den veletrhu 25. května od 10.00 hod. Vystoupí na něm odborníci z MŽP, MZe a MMR. Seminář se zaměří na novelu vodního zákona, kterou nedávno schválil Senát.

O financování vodohospodářské infrastruktury

Zájemci se na veletrhu dozvědí, na jaké konkrétní záměry lze dotace z OPŽP získat, za jakých podmínek a kde jim poskytnou
bližší informace a konzultace. Budou prezentovány také úspěšné projekty z předchozích výzev, jejichž žadatelé již peníze obdrželi nebo své projekty realizují. Nebude chybět diskuse
na téma, jak usnadnit zástupcům měst a obcí přístup k dotacím. Z prostředků OPŽP má být na vodohospodářskou infrastrukturu (osa 1) v období 2007 až 2013 věnováno zhruba 50 miliard korun. Prioritní osa 1 podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Seminář pod názvem Strategie financování vodohospodářské infrastruktury v ČR pořádá ve středu 26. května od 9.00 hod. MZe a SFŽP.

Podrobné informace o projektu POVIS

Hydrologickým a klimatickým extrémním situacím bude věnován seminář, jehož pořadatelem je MŽP a Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV T.G.M., v.v.i.). Bude se konat 26. května od 9.00 hod. Pro Povodňový informační systém (POVIS) je připravena nová aplikace Záplavová území. Vše směřuje k tomu, aby zde fungoval jednotný systém elektronické evidence záplavových území, do které by byly přímo zapojeny kraje a obce s rozšířenou působností, tedy ty úřady, které záplavová území stanovují. Odpadne tak doručování záplavových území na MŽP, informace se do celorepublikové databáze dostanou s minimálním zpožděním a budou odpovídat aktuálnímu stavu. Dále byly v POVISu vytvořeny odkazy pro export dat veřejných databází podle krajů, což usnadní tvorbu a aktualizaci digitálních povodňových plánů krajů, ORP a měst. Jedná se o evakuační místa, ohrožené objekty, ohrožující objekty, protipovodňová opatření, místa omezující odtokové poměry a databáze stanovených záplavových území ve vrstvách GIS.

Odborný program k problematice energetického a materiálového využití odpadů

* Euronovele zákona o odpadech a připravovanému zákonu o odpadech bude věnován samostatný seminář,
který se uskuteční v rámci doprovodného programu Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI hned první den veletrhu 25. května 2010. Jeho účastníci také získají informace týkající se novely nařízení o Plánu odpadového hospodářství a získání
dotací z OPŽP pro oblast Zkvalitnění nakládání s odpady. Součástí programu je technický workshop zabývající se aktuálními otázkami třídění, využití a hodnocení odpadů. Pořadateli a organizátory semináře jsou Ministerstvo životního prostředí ČR a CeHO – VÚV T.G.M.

* Odpadům jako zdroji druhotných surovin bude věnován v doprovodném programu WATENVI druhý den veletrhu
26. května 2010 seminář „PODPORA inovativních technologií k získání druhotných surovin a prevenci vzniku odpadů – prezentace nových technologií“, jehož pořadatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

* Na něj naváže třetí den veletrhu 27. května 2010 seminář „Odpady 2010 a jak dál?
– Odpad je energie“ věnovaný právě problematice energetického využití odpadů ve spalovnách, který pořádá organizace Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů.

* Především pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné sféry, studentům vysokých škol i širší odborné veřejnosti bude určen seminář „Městské technologie“,
který organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje a Mezinárodní federací pro bydlení a plánování (IFHP). Vystoupí na něm přední světoví odborníci z oblasti urbanismu a životního prostředí, kteří se zaměří na témata – Výroba a distribuce energií, Energeticky úsporné stavby, Vodní hospodářství, Doprava a mobilita, a Odpadové hospodářství – management zdrojů.

Business Point opět v kurzu

V letošním roce pokračujeme v úspěšném projektu Business Point, který se uskuteční dne 26. května, od 10.00 hodin, přímo v pavilonu P. Základem tohoto projektu jsou předem rezervované a domluvené obchodní schůzky. Slouží nejen k výměně zkušeností, ale především k navázání nových obchodních kontaktů. Již dnes mají zájemci z řad firem
domluvené schůzky se zástupci asociací měst, dovozců technologií na ochranu
životního prostředí z Bulharska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Nizozemí, Rumunska a Slovenska.

Watenvi zahrnuje dva veletržní projekty – 16. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) a 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Letos poprvé se společně s veletrhem Watenvi koná veletrh URBIS TECHNOLOGIE. Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, jenž prezentuje vodohospodářské technologie
, zabývá se odpadovým hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry. Vystavovatelé těchto projektů budou soustředěni do moderního pavilonu P a na přilehlé volné plochy.

Více informací naleznete na www.watenvi.cz